Adatkezelési Tájékoztat

Bevezetés

 

A Kémény-Dominus Kft. (1141 Budapest, Pöstyén utca 13.) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Cégünk kötelezettséget vállal, hogy a tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és az Európai Unió jogszabályaiban, így a GDPR-ban (Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében) meghatározott elvárásoknak.

A cégünk adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://kemenyszakerto.hu címen.

Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat bármikor megváltoztathassa, módosíthassa. Az esetleges változásokról előzetesen, időben értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket és leendő Ügyfeleinket.

A Kémény-Dominus Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, különösen fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását. Cégünk a GDPR (Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályozásával összhangban a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz mindent olyan biztonsági intézkedést, tervezési, szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Cégünk adatkezelési gyakorlatát az alábbiakban ismertetjük:

Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

 A Társaságunk neve: Kémény-Dominus Kft. 

A Társaságunk székhelye: 1141 Budapest, Pöstyén utca 13.

A Társaságunk telephelye: 1161 Budapest, Rákospalotai határút 1.

Társaságunk képviseletére jogosult: Vígh László Péter ügyvezető

A Társaságunk honlapja: https://kemenyszakerto.hu

 Kapcsolattartás: 

Postacímünk: 1141 Budapest, Pöstyén utca 13.

Telefonszámunk: 06 20 9514367

E-mail címünk: iroda@kemenyszakerto.hu

Adószámunk: 26391481-2-42.

Cégjegyzékszámunk: Cg. 01-09-327839

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Dotroll Kft. Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Tel.: +36 – 1 – 432 – 3232

 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 III.1. A személyes adatok kezelés kapcsán a Cégünk az alábbi alapelveket követi:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait önkéntes hozzájárulás, vagy törvényi felhatalmazás alapján jogosult kezelni.

Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja. Önnek jogában áll a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonni.

Amennyiben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön nem a saját személyes adatait adja meg, az adatközlő, azaz az Ön kötelessége az érintett személy adatközléshez és adatkezeléshez történő hozzájárulásának a beszerzése.

 

III.2. Az alkalmazandó jogszabályok

Adatkezelési irányelveink összhangban vannak a hatályos adatvédelmi szabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)

 

Cégünk adatfeldolgozói, akik az Ön adatainak kezelését jogosultak végezni:

 Cégünk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

IT szolgáltatás tekintetében: 

Tárhely szolgáltatás: : Dotroll Kft. Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Tel.: +36 – 1 – 432 – 3232

Adatbázis karbantartás, feldolgozás, riportok: 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük a tájékoztatónkban. 

 

Direkt marketing vagy hírlevél szolgáltatást cégünk nem végez, ilyen célból adatokat nem tárol, nem kezel.

Az adatkezelésünk

 A Honlap látogatása kapcsán végzett adatkezelés célja: A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, és statisztikai célok.

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Az adatkezelés jogalapja: Társaságunk jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama:12 hónap.

 

A Honlapunkon keresztül történő kapcsolatfelvétel céljából végzett adatkezelés célja: Ön a honlapunk segítségével rövid szöveges üzenetet tudjon küldeni részünkre árajánlat kérése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, rövid szöveges üzenet

Az adatkezelés időtartama: az ajánlati kötöttség lejártát követő nap.

 

Ügyintézés, panasz kapcsán végzett adatkezelés célja: Választ tudjunk adni az Ön észrevételeire, esetleges panaszára.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, levelezési cím, e-mail cím, egyéb személyes üzenet

Az adatkezelés időtartama: 5 év.

 

A weboldalunk látogatóinktól csak az esetben kérjük el a személyes adataikat, amennyiben ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel céljából közvetlenül fel kívánják venni cégünkkel a kapcsolatot. Ez esetben az Ön neve, telefonszáma, e-mail címének, valamint az Ön által az ajánlat adásához szükségesnek tartott és önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatai megadása szükséges. 

Az Ön által megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön iroda@kemenyszakerto.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Ön szabadon dönthet arról, hogy a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatit meg adja-e. Amennyiben Ön a fenti személyes adatait nem adja meg, abban az esetben Önnel a kapcsolatot nem tudjuk felvenni, nem tudunk Önnek árajánlatot adni.

Amennyiben az árajánlatban foglalt ajánlati kötöttségünk időtartama alatt Ön nem köt cégünkkel szerződést az Ön által megadott személyes adatokat töröljük.

 

Amennyiben Önnel szerződéses kapcsolatot létesítünk a szerződés megkötése és teljesítése érdekében csak a legszükségesebb mértékben és időtartamig az alábbi személyes adatait kezeljük:

az Ön neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele/adószáma, telefonszáma, e-mail címe, a szolgáltatás teljesítésének a helye.

Ön dönthet úgy, hogy a fenti személyes adatait nem kívánja megadni, ez esetben azonban Cégünk nem tud Önnel szerződéses kapcsolatot létesíteni.

Amennyiben Önnel a szerződéses kapcsolat nem jön létre az Ön által önkéntesen közölt személyes adatait, amennyiben azok kizárólag cégünk általi marketing célú felhasználásához kifejezetten nem járul hozzá töröljük.

 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

  A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének az azonosítása, az ennek során megadott adatok tárolása, adatvesztés megakadályozása, felhasználók azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: 30 perc.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,   az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el, azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzíti az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. 

A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben Ön e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely szolgáltatásunkkal kapcsolatban.

Kezelt adatok: Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, az igénybe vett szolgáltatás jellemzőit és a szolgáltatás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám adóazonosító jel, vagy adószám

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: Név, telefonszám, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy Ön hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az az Ön önkéntes döntése, azonban amennyiben hozzánk fordul, az esetben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

EGYÉB FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: Név, telefonszám, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy Ön hozzánk fordul-e panasszal az az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A HOZZÁJÁRULÁS IGAZOLHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

A HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A SZEMÉLYRE SZABOTT REKLÁMOK KÜLDÉSÉVEL ÉS MEGJELENÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

  A Cégünk a weblapunk meglátogatása alkalmával a webszerver felhasználói adatokat nem rögzíti.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelenül, pontatlanul vagy hiányosan megadott adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 

 Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a kapcsolatfelvétel során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

Egyéb adatkezelés

 Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. 

Társaságunk külföldre nem továbbít személyes adatokat. 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Cégünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de ezt csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben tesszük.

A jelen tájékoztatóban nem részletezett adatkezeléssel kapcsolatban az adat felvételét megelőzően az adunk Önnek tájékoztatást.

 

A személyes adatok tárolásának a módja, adatkezelés biztonsága

 Cégünk számítástechnikai eszközei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, a fióktelephelyén és az adatfeldolgozónál találhatóak meg.

Cégünk az alkalmazott informatikai eszközeit úgy választja meg, és úgy használja, hogy a kezelt személyes adatok:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek 
 • az adatkezelés hitelessége és hitelesítése biztosított legyen 
 • az adatok változatlansága igazolható legyen
 • jogosulatlan hozzáféréstől védett legyen

Cégünk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, vagy megsemmisítése, véletlen megsemmisülése ellen, sérülés, vagy alkalmazott technológia megváltozása okán történő hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásunkban kezelt adatokat védjük attól is, hogy azok ne legyenek összekapcsolhatóak, így az érintetthez rendelhetőek. 

A technika mindenkori fejlettségének megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok hatékony védelméről. Ennek keretében megőrizzük:

 • az adatok titkosságát, így csak az férhet az adathoz, aki arra jogosult
 • az adatok sértetlenségét,
 • az adatok rendelkezésre állását: 

Cégünk informatikai rendszerei és hálózata cégünk méretéhez és anyagi lehetőségeihez mérten törekszik védelmet nyújtani a számítógéppel támogatott csalások, ipari kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, számítógépes betörések és egyéb támadások ellen.

 

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában résztvevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében székhelyünkön és fióktelepünkön ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében minden előírást betartunk az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei 

 Ön jogosult az adatkezelésről 

 1. tájékoztatást kérni,
 2. kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 
 3. tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását, a kötelező adatkezelés kivételével, 
 4. bíróság előtt jogorvoslattal élhet, 
 5. a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozóink által – feldolgozott 

– adatairól, 

– azok forrásáról, 

– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 

– időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

– az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, 

– adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 

– az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Az érintett hozzáféréshez való joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, arról, hogy a személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, ha igen milyen adatkezelési folyamat zajlik. Jogosult a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapni, így az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriája, azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, helyesbítés, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának, tiltakozásnak a joga, felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának a joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, stb.

Cégünk kérés esetén az adatkezelés tárgyául szolgáló személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az ilyen adatszolgáltatások további másolataiért Cégünk jogosult a adminisztartív költségei fedezetéül ésszerű díjat felszámítani.

Cégünk a kérelem benyújtását követő legfeljebb 1 hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A helyesbítés joga:

Az érintett kérheti Cégünktől a rá vonatkozó pontatlanul rögzített, vagy később megváltozott személyes adat helyesbítését, kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult kérni, hogy Cégünk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó alábbi személyes adatokat, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyre azokat gyűjtötték
 • az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatok további kezelésére
 • a személyes adatokat az uniós, vagy tagállami jogszabályok alapján törölni kell
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatok gyüjtése információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatok törlését nem lehet kezdeményezni, ha az adatkezelés szükséges például a véleménynyilvánítás szabadságához, közérdek, jogi igény előterjesztése, védelme, vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében, tudományos, történelmi kutatás céljából.

Cégünk a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult kérni, hogy Cégünk korlátozza a rá vonatkozó alábbi személyes adatokat, amennyiben:

 • az érintett vitatja személyes adatok pontosságát, addig az időtartamig, amíg a pontosság ellenőrzése elvégzésre kerül
 • az adatkezelőnek már nincsen szüksége az adatokra, de az érintett jogai érvényesítése érdekében igényli azokat
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték, de az érintett az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás addig tart, amíg megállapítást nyer, hogy a tiltakozó jogos indokai, vagy az adatkezelő jogos indokai éveznek-e elsőbbséget

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatok adatkezelő általi rendelkezésre bocsátását kérni és azokat számítógéppel olvasható formátumban adathordozón megkapni abból a célból, hogy azokat másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozni. Az adatkezelő ez esetben a személyes adatokat nem jogosult tovább kezelni, kivéve, ha olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, jogos érdekeivel szemben.

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésről az adat felvételekor adunk Önnek tájékoztatást.

Amennyiben az üzletszerzés, profilalkotás céljából történt adatok további kezelése ellen tiltakozik az érintett, akkor az adatkezelést a fenti célból nem lehet tovább folytatni.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerű adatkezelésnek minősül.

 

Az Eljárási szabályok

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben tiltakozásának helyt adunk, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi szabályok megsértése okán vagyoni, vagy nem vagyoni kárt szenvedett az adatkezelőtől, vagy adatfeldolgozótól kártérítést, vagy sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő, adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár előidézésében semmilyen felelősség nem terheli.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

 Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://kemenyszakerto.hu weboldalon történik.

 

Budapest, 2020.07.08.